Dardanel şirketler grubu; çalışma koşullarında sürekli iyileştirmeler düşünen, işbirlikçi, insan ve işçi 
haklarına saygı göstererek çalışma koşullarını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmek için gerekli 
yetkilendirmeleri sağlamaktadır. 
Bu yetkilendirmeler hesap verebilir, şeffaf, etik davranışlardan oluşan, tarafların çıkarlarına saygılı, 
hukuk kurallarına saygılı, uluslararası davranış normlarına saygılı, insan haklarına saygı çerçevesindedir.
Dardanel, kazalar nedeniyle çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenen tarafların sağlığının zarar 
görmesini engellemek, mesleki hastalıkların ve çevresel ve sosyal etkilerin önlenmesi için her türlü emniyet 
tedbirini almaktadır. 
Dardanel, sağlık ve emniyet konularının ve sosyal konuların Dardanel’in tüm seviyelerinde ortak 
sorumluluk olarak benimsenmesini teşvik etmektedir. Yükleniciler ve tedarikçiler Dardanel standartlarına 
uygun olarak hareket etmek yükümlülüğündedir.
Dardanel, emniyetsiz koşullar altında iş yapmaya itiraz eden ve hatta bu tür koşularda çalışmayı 
reddeden herhangi bir çalışana bu konuda baskı yapılmasına izin vermez.
Dardanel, tüm faaliyetleri için kazalara ve acil durumlara müdahale edebilmek için Acil Müdahale 
Planları oluşturmaktadır.
Dardanel, benzer kazaların tekrarlanmasının engellenmesi için tüm kazaların araştırılmasını 
sağlamak amacıyla “iş kazası araştırma raporu” geliştirmektedir.
Dardanel, faaliyetlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi, azaltılması, eski haline getirilmesi ve uygun 
şekilde telafisini amaçlayan azaltıcı bir hiyerarşi uygulayarak kirliliği engelleyecek ve çevreyi ve toplumu 
koruyacaktır.
Dardanel, sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmayı ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda 
kesin faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.
Dardanel, düzenli, bağımsız, öncelikli ve bilinçli müzakereler aracılığı ile sosyal, çevre, emniyet, 
güvenlik ve diğer ilgili konular için şeffaflık, güvenilirlik ve paydaş iletişimi sağlayacaktır.
Dardanel, dezavantajlı ve hassas gruplara özel önem verecek, kaygıları ve şikâyetleri ele almak 
amacıyla zamanında çalışan, tarafsız ve şeffaf bir bağımsız mekanizma kuracaktır. 
Dardanel, toplulukların ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyecek ve fabrika çevresinde bulunan 
topluluklar için sürdürülebilir sosyal yatırım programları aracılığı ile pozitif faydaları artıracaktır.
Dardanel, proje, çalışma, girişim ve kurulum ihtiyaçlarını, risk değerlendirmeleri temel alınarak 
yüksek kaliteye sahip sistemler, bileşenler, hizmetler ve çözümlerle, devamlı olarak karşılar ve böylece 
hükümet, paydaşlar ve iş ortaklarının çıkarlarının gözetilmesini sağlayacaktır.
Dardanel, tüm faaliyetlerinde geçerli mevzuata, uluslararası kabul gören standartlara ve en iyi iş 
uygulamalarına uymayı taahhüt etmektedir.
Dardanel, iş faaliyetlerinde her açıdan, entegre yönetim sistemlerinin verimini ve ayrıca etkinliğini 
sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. 
Dardanel, çalışanlarının ve iş ortaklarının motivasyonunu ve tatminini sağlamak için çalışır.
Dardanel, eğitim ve öğretimin daha ileri seviyede teşvik edilmesi ve sağlık, güvenlik, çevre ve sosyal 
politikaların gereklerinin öğrenilmesinin sağlanmasının ve çalışanlarının ve yüklenicilerinin sağlık, güvenlik 
ve çevresel becerilerinin ve yetkinlik şartlarının geliştirilmesi yoluyla bireysel ilerlemenin ve organizasyonel 
gelişmenin önemini vurgulamaktadır.

Dardanel, mükemmellik, bağımsızlık ve sorumluluk konusunda uluslararası bir saygınlık kazanmaya 
çalışmakta olup, bu saygınlığın paydaşlar, müşteriler, iş ortakları ve çalışanların yararına kullanılmasından 
mutluluk duyacaktır.
İşletmede çalışan herkes işletmede yazılı veya sözlü olarak belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.
İşletme içinde çalışan hiç kimse dil, din, renk, ırk, cinsiyet, vb. hiçbir özelliğinden dolayı dışlanamaz, 
kötü davranışlara maruz bırakılamaz. 
Çalışmaya elverişli olmayan, yaşı uygun olmayan kişiler çalışmak üzere işletmeye alınamaz.
İşletmede çocuk işçi (15 yaş ve altı) çalıştırılmaz. 
Genç işçiler (16 – 18 yaş) çalıştırılıyorsa, yasal olarak tanımlanmış haklara özen gösterilir. 
İşletmede çalışan tüm personelin yasal hakları güncel kanun gerekliliklerine göre tam ve düzenli 
olarak karşılanır.
İşletme içinde hiç kimseye şiddet uygulanamaz.
İş başlangıcında, çalışanlara tüm yasal hakları bildirilir.
Çalışma saatleri güncel kanunlara uygun olarak belirlenir.
Çalışanların, işletmede bulunması sırasında insani ihtiyaçları işletme yönetimince karşılanır.
Hasta personelin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına izin verilir ve yardımcı olunur.
Tüm çalışmalarda saygı esas alınarak bir yönetim uygulanır. Çalışanların insani olmayan şartlara veya 
aşağılayıcı muameleye, fiziksel cezalandırmaya, ruhsal ya da fiziksel baskıya maruz kalmadığı ve sözlü tacize 
maruz kalmadığından emindir. Tüm cezai prosedürler yazılı olarak belirlenmiş ve çalışanlara sözlü ve/veya 
yazılı olarak anlaşılır bir biçimde açıklanmaktadır. 
Çalışanların sağlıklı çalışma ve yaşam koşullarına saygı göstermektedir. Genç işçiler, hamileler ve 
yeni anneler yasaların öngördüğü çalışma koşullarında çalışmaktadır. Dardanel iş sağlığı ve güvenliği 
açısından olası tehlikelerin tespit edilmesi, değerlendirmesi, bunlardan kaçınmak ve müdahale etmek için 
gerekli çalışmaları desteklemektedir. 
Personellerin güvenle çalışması için sigortaları yapılmaktadır. İşletmelerimizde sigortasız işçi 
çalışmamaktadır. Tüm işçiler ile iş sözleşmesi imzalanmaktadır. 
Çalışanlar makul bir zamanda bilgilendirme yapma şartıyla işten ayrılma ve sözleşmesini fesih etme 
hakkına sahiptir. Bu durumda 4857 sayılı iş kanunu maddeleri devreye girmektedir.
Dardanel çevreye zarar vermeyi önlemek adına gerekli tedbirleri almaktadır. 
Dardanel hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet suçu, rüşvet suçuna dahil olmamıştır, olmayacaktır. 
Bu kurallara uymayan kişiler yasal ve işletmeye özel disiplin cezaları ile cezalandırılır.
Dardanel, politikasını periyodik olarak gözden geçirecek ve sistem geliştikçe, projenin yeni sağlık, 
güvenlik, çevre ve sosyal hedeflerine göre gereken değişiklikleri yapacaktır.
Politika, çevresel ve sosyal sürdürülebilir sorumluluk yönetim sistemi sürekli gelişimini kapsayan 
gereklilikleri ve organizasyonun uymayı taahhüt ettiği diğer gerekliliklerle birlikte yasal gerekliliklere uymayı 
taahhüt eder. 
Dardanel şirketler grubu tüm projelerini çevreye duyarlı ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde 
geliştireceğini ve işleteceğini taahhüt eder. 
Bu politika çevresel ve sosyal değerlendirmede sürdürülebilir yönetim süreci için çerçeve 
sağlamaktadır. Ayrıca Dardanel şirketler grubunun tüm projelerinin gerçekleştirildiği ülkelerde devletler 
hukukuna göre ev sahibi ülkenin yükümlülüklerini uygulayan kanunlar dahil, yürürlükteki kanun ve 
yönetmeliklere uyacağını taahhüt eder.
BALIĞINI SORGULA
" width="248" height="244" alt="Dardanel"/>

BALIĞINI SORGULA

  • KODU BUL
  • SORGULA
  • SONUÇ
Aranıyor...

Girdiğin kod 4.2 milyon kayıt arasında aranıyor. Bu işlem biraz sürebilir...

Yönlendiriliyorsunuz...

0%

Girdiğin kod ile ilgili herhangi bir sonuç bulunamadı. Lütfen kontrol edip tekrar dene.d!