1.1 Davranış Standartları 

Faaliyetlerimizi dürüstlük, doğruluk, yüksek iş ahlakı, şeffaflıkla ve çalışanlarımızın hak ve çıkarlarına saygı göstererek yürütürüz. İlişki içinde olduğumuz müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve rakiplerimizin meşru çıkarlarına da aynı şekilde saygı duyarız. 

 

1.2. Yasalara Uyum İlkesi

 

1.2.1 ŞİRKET, başta mevzuat olmak üzere faaliyet gösterilen tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve Şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluk sağlar. 

1.2.2 ŞİRKET, işletme faaliyetleri ile ilgili hazırlanan her türlü finansal rapor, finansal tablo ve kaydın ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına göre tutulmasını sağlar. 

1.2.3 Yatırımcılar, paydaşlar ve tüm menfaat sahipleriyle olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmelik, kural, ilke ve Şirket içi düzenlemeler ile uluslararası hukuk kuralları ve ahlak değerlerine uygun hareket eder. 

1.3. Paydaşlara Karşı Sorumluluklar 

1.3.1 ŞİRKET kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar. 

1.3.2 Pay değerini maksimize etmeyi hedefleyen Şirket, gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan stratejiler uygular. 

1.3.3. Ticari ve mali disiplin temelinde yasal düzenleme ve kurallara uyumlu, dürüst, şeffaf, sürdürülebilir bir raporlama sistemi geliştirir ve gerçekleştirir. Düzenli olarak gerekli şahıslara, kurum ve kuruluşlara bilgi akışını sağlar. Kamuya ve hissedarlara yaptığı açıklamalarda; mali tablolar, stratejiler ve yatırımlar hakkında mevzuatın öngördüğü kapsamda zamanında, tam, doğru ve anlaşılabilir bilgi verir. 

1.3.4 Paydaşlarına kar dağıtım politikasına uygun kar payı dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir. 

1.3.5 Görev ve yetki verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiçbir çalışan Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz. 

1.3.6 Şirket işleyişinin düzenlenmesinde, paydaşların hak ve menfaatleri ön planda olup; şirketin mali raporları Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri paralelinde bağımsız denetim kurumlarınca denetlenir. 

1.4. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklar 

Dardanel Şirketler Grubu Şirketleri, olarak aşağıda yer alan etik ilkeler benimsenmiş olup; söz konusu etik ilkelerin uygulanması uygun görülmüştür. Şirket Etik İlkeleri aşağıda yer almakta olup; etik ilkelere aykırı, eksik ve faaliyete geçirilmesine engel olacak nitelikte davranan ŞİRKET çalışanları hakkında, Disiplin Prosedürü uyarınca işlem başlatılır. Bu çerçevede, ŞİRKET faaliyetlerinin etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi sağlanır.

1.4.1 Eşit İstihdam İlkesi: 

Dardanel Şirketler Grubu, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. 

Şirket, işe alım, ücretlendirme, performans değerleme, işten çıkarma, terfi, eğitim, disiplin cezaları gibi tüm uygulamalarda ırk, din, renk, cinsiyet, yaş, kıdem durumu, fiziksel ya da zihinsel engellilik, medeni hal, hamilelik, siyasal düşünce, felsefi inanç konularında hiçbir şekilde ayrımcılık yapmaz. 

Bu konularla ilgili ortaya çıkabilecek tacize varan davranışlar, sözle, fiziksel temasla veya davranışlarla yapılan cinsel taciz fiillerinden kaynaklanan davranışlar Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir. 

1.4.2 Şirket, Çalışanlarının yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami faydayı sağlamayı hedefler. 

1.4.3 Adil ve rekabetçi ücret politikaları, objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları, atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirme sistemleri ile fırsat eşitliği sağlamayı amaçlar. 

1.4.4 Çalışma barışının sürekliliğini sağlar. 

1.4.5 Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sunar. 

1.4.6 İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmez. 

1.4.7 Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirerek, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır. 

1.4.8 Çalışanlar ile ilgili kişisel ve özel nitelikli kişisel bilgileri, ilgili yasa kapsamında ve hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz. 

1.5 Müşterilerimizle İlişkilerimiz 

1.5.1 ŞİRKET müşterileri ile olan ilişkilerinde nezaket kuralları içerisinde dürüst, adil, duyarlı davranır ve hızlı ve kalıcı çözüm üreterek müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çaba gösterir. Ürün/hizmet anlaşmalarını; ilgili uluslararası ve yerel mevzuat ile iç düzenlemelere uyumlu bir şekilde yürütür. 

1.5.2 Müşterilerinin haklarını korur, müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermez. Müşteri itiraz ve şikayetlerini dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yaparak derhal çözmek için çaba gösterir. 

1.5.3 Şirket, Müşteriler için değer yaratmayı hedefler, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak, kaliteli ürün hizmet sunmak için çalışır. 

1.5.4 Şirket, müşterilere ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde korur. 

1.6 Rakip ve Rekabet İlişkilerimiz 

1.6.1 Şirket, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tüm yasal mevzuata uygun hareket eder; rekabet serbestisi ve sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır. Rakip şirketlerle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir. 

1.6.2 Rekabet kurallarının ihlali durumunda gerçek ve tüzel kişilerin, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca yüksek tutarlı maddi ceza ve/veya olası hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Tüm ŞİRKET çalışanları, rekabetin korunması ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere, kanun hükmünde kararnamelere ve emirlere uyar. 

1.6.3 Şirket, rakiplerle veya diğer üçüncü kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabeti engelleme ya da sınırlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar, davranışlar ve uyumlu eylemlerden kesin suretle kaçınır. 

1.6.4 Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hakim durum yaratmaya veya hakim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetini engelleyemez. 

1.6.5 Rakiplerle ilgili bilgilere erişirken yasa dışı ve etik olmayan yollara başvurulmaz. Rakip şirketlerin ancak kamuya mal olmuş bilgilerini kullanır, kaynağı belli olmayan rakip şirketlere ait bilgiler kullanılmaz. 

1.6.6. Ticari Dernekler: Ticari dernek ve benzeri diğer kuruluşların yaptığı toplantılar aynı zamanda rakip firmaların bir araya geldiği ve rekabet yasalarında öngörülen sınırların dışına çıkma potansiyeli taşıyan çeşitli ortak kaygı ve menfaatlerin tartışıldığı yerlerdir. Bu nedenle, toplantılarda dikkatli olunmalı, konuşmaların herhangi bir şekilde rekabeti kısıtlayıcı girişimlere kayması halinde, bu konuda konuşmak reddedilmeli ve toplantı terk edilmelidir. 

1.6.7. Ticari İstihbarat: Herhangi bir şekilde diğer şirketlerle ilgili ticari bir bilgiye ulaşıldığında, bu bilgiyi almanın ve kullanmanın ahlaki ve hukuki açıdan bir sakınca teşkil etmediğine ve herhangi bir kişinin gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmediğine kanaat getirildikten sonra bu bilgi kabul edilmelidir. Bu tür bilgileri edinmek için hiçbir durumda, yanlış veya yalan beyan, aldatma, hırsızlık, casusluk ya da rüşvet gibi ahlak ve yasa dışı bir yola başvurulmamalı ya da üçüncü şahıslardan bu tür bir yola başvurmaları talep edilmemelidir. 

1.8. İş Ortakları ve Tedarikçilerimizle İlişkilerimiz 

1.8.1 ŞİRKET iş birliği içinde çalışmayı tercih ettiği tedarikçi ve iş ortaklarının seçiminde objektif kriterler doğrultusunda karar vermeye özen gösterir. 

1.8.2 Çalışılacak tedarikçi ve iş ortakları, bayilerin etik veya yasal olmayan faaliyetlerde bulunmadıklarının tespitini sağlamaya çalışır, yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, insan haklarına saygılı davranmalarını, iş ahlakı, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun davranmalarını teşvik eder. 

1.8.3 Ticari ilişkileri kurarken ve yürütürken; herhangi bir çıkar ilişkisi ve/veya kişinin etkisi altında kalmadan, fayda/maliyet gibi objektif, şeffaf, eşit, bağımsız, kurum değerlerine uyumlu ve üçüncü taraf paydaşlarının faydasını gözeten kriterleri esas alır. 

1.9. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerimiz 

1.9.1 Şirket, faaliyetlerini yasal zeminde, yasa, yönetmelik ve düzenlenmelere uyum sağlayarak gerçekleştirir. 

1.9.2 Şirket, tüm kamu kuruluşlarına karşı yükümlülüklerini, zamanında, doğru ve anlaşılır olarak yerine getirir. 

1.9.3 Şirketin nam ve hesabına yasal mercilere bildirimde bulunabilecek çalışanlar Şirket’in imza sirkülerleri ile belirlenmiştir. 

1.9.4 Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerde eşitlik prensibi doğrultusunda hareket edilir. 

1.9.5 Faaliyetler yürütülürken söz konusu kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere eşit mesafede durma prensibi ile hareket edilir. 

1.9.6 Yasa ve mevzuat gerekliliklerine uyar; kamu görevlileri, siyasi kişiler ve temsilcileri ile maddi değeri olan veya olmayan menfaat ilişkisine girilmez. 

1.9.7 Kamuya açıklanması gereken bilgileri doğru, tutarlı ve zamanında paylaşmaya dikkat eder, kamu ile paylaşılmaması gereken içsel bilgileri koruma altına almak hususunda da hassas davranılır. 

Etik İlkeler’in içeriğine ilişkin herhangi bir şüphe durumunda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu iletmek veya danışmak isteyenler, Etik İlkeler İhbar Hattımıza 0 212 223 88 30 no’lu telefon üzerinden veya etik@dardanel.com.tr mail adresimizden bildirim yapabilirler. 
BALIĞINI SORGULA
" width="248" height="244" alt="Dardanel"/>

BALIĞINI SORGULA

  • KODU BUL
  • SORGULA
  • SONUÇ
Aranıyor...

Girdiğin kod 4.2 milyon kayıt arasında aranıyor. Bu işlem biraz sürebilir...

Yönlendiriliyorsunuz...

0%

Girdiğin kod ile ilgili herhangi bir sonuç bulunamadı. Lütfen kontrol edip tekrar dene.d!